Privacy Verklaring & cookiebeleid

Privacybeleid 

NoToken verwerkt uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) haar dienstverlening. Zij gaat zorgvuldig om met de informatie die wordt verzameld. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en applicatie en de daaruit ontstane dienstverlening van NoToken. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/12/2021. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze uw gegevens opgeslagen worden, hoe uw gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u bijkomende vragen heeft over het privacybeleid kan u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, zie onderstaande contactgegevens. 

  

Gegevensverwerking 

De webwinkel en applicaties van NoToken worden gehost op Microsoft Azure. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. Microsoft heeft toegang tot uw gegevens om NoToken (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Microsoft is op basis van een overeenkomst verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Microsoft maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

 

NoToken neemt webhostingdiensten af van one.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens NoToken en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.  

 

NoToken maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van one.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot het postvak Van NoToken. NoToken behandelt haar e-mailverkeer vertrouwelijk.  

 

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in de webwinkel maakt NoToken gebruik van het platform van Stripe. 

Stripe verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

 

Voor het afhandelen van de betalingen vanuit de applicatie wordt er een beroep gedaan op de betaalprovider van de aanbieder, zijnde Stripe, Mollie op Payconiq. In dat geval is NoToken niet betrokken bij de betaling zelf.  

  

Doel van de gegevensverwerking 

NoToken gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. NoToken gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij NoToken uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van een overeenkomst of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld via de website en applicatie van NoToken worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. In voorkomende gevallen kan NoToken op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is NoToken gedwongen uw gegevens te delen, maar zal zij zich beperken tot de wettelijke mogelijkheden.  

   

Uw rechten 

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens NoToken worden verwerkt. In beginsel worden afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij NoToken reeds bekende e-mailadres verzonden. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, dient u zich te legitimeren.  

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat NoToken uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. U heeft steeds een inzagerecht in uw gegevens. U kunt daartoe een verzoek sturen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen of verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten onderzoeken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. NoToken verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken. 

  

Cookies Google Analytics 

Via de website en applicatie van NoToken worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. NoToken gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

  

NoToken behoudt zich te allen tijde het recht voor haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie aan. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop NoToken reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt zij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

  

Contactgegevens 

NoToken 

Hoekstraat 49 

2470 RETIE 

België 

e-mailadres: info@notokenapp.com 

contactpersoon voor privacyzaken: Frank Vandelinden – frank@notokenapp.com 

Notoken VOF

Hoekstraat 49
2470 Retie

BE 0766.794.304

Organisatorzone