Algemene voorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in NoToken VOF, met maatschappelijke zetel te Hoekstraat 49, 2470 Retie, België, ingeschreven onder het nummer 0766.794.304, hierna ‘NoToken’. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze website en de daaraan gekoppelde applicatie ‘Sjwing’, hierna samen de ‘Diensten’ en maakt derhalve de overeenkomst uit tussen jou, hierna ‘jou’, ‘je’ of ‘eindgebruiker’ en NoToken. Bij de registratie voor onze Diensten, stem je in met de bepalingen en voorwaarden hieronder. 

 

1. VOORWERP-DIENSTEN 

 
NoToken biedt via haar Diensten een communicatie-, en transactieplatform tussen de aangesloten handelaars en eindgebruikers (jij) aan. Via de Diensten kunnen eindgebruikers tokens bestellen bij en betalen aan aangesloten handelaars/organisators die de eindgebruiker op zijn beurt kan gebruiken om de aangekochte tokens te beheren, door te sturen naar andere eindgebruikers of in te wisselen voor producten en/of diensten die de aangesloten handelaar rechtstreeks aanbiedt aan de eindgebruikers. 

NoToken treedt hierbij noch als partij, noch als bemiddelaar, noch als handelstussenpersoon op, maar stelt de aangesloten handelaars en eindgebruikers alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking om met elkaar rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan. 

 

2. REGISTRATIE 

 
Elke handelaar/organisator die onze Diensten wil gebruiken/aanbieden, dient zich hiervoor gratis te registreren. Het registratieformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Door de registratie voor onze Diensten bevestig je ook 16 jaar of ouder te zijn. NoToken behoudt zich het recht om de registratie te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik de registratie ongedaan te maken. Er bestaat geen aanspraak of recht op registratie. De overeenkomst tussen NoToken en de organisator aangaande het gebruik van de Diensten komt tot stand na online registratie en na de bevestiging van die registratie door NoToken, in de regel per e-mail of door toegang tot de Diensten te verlenen. De organisator verbindt zich ertoe zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op onze Diensten aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de organisator kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op onze Diensten opgeslagen informatie, zoals bijvoorbeeld van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de eindgebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent dat dit zich zou kunnen voordoen, dient hij NoToken hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Het is de eindgebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere eindgebruikers of handelaars aan te melden. De organisator engageert zich om zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen. 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID 

De overeenkomst tussen NoToken en de aangesloten handelaar roept enkel rechten en plichten in het leven met betrekking tot NoToken en de aangesloten handelaar, waaraan de eindgebruiker geen voordelen kan ontlenen. Eveneens is NoToken op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst die tussen de aangesloten handelaar en eindgebruiker gesloten wordt en kan zij derhalve nooit aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de aangesloten handelaar en de eindgebruiker. 
NoToken is niet aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod van de aangesloten handelaar, noch voor de aangeboden goederen en/of diensten, aankoop- of leveringsvoorwaarden hiervan, de kwaliteit van dienstverlening van de aangesloten handelaar of enig ander aspect van de transactie tussen de aangesloten handelaar en de eindgebruiker. 

NoToken stelt alles in werking om toegang te verlenen tot haar Diensten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan NoToken echter geen ononderbroken toegang en/of dienstverlening garanderen. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang stelt NoToken alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Deze beschreven onderbrekingen of verstoringen van de dienstverlening zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen aan de overeenkomst door NoToken. De eindgebruiker en/of handelaar kan dan ook geen aanspraak maken op enige vergoeding hiervoor. NoToken kan in eender welk geval, met uitzondering in het geval er sprake is van grove fout of opzet, alleszins niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect geleden schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winsten, werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief nalatigheid) die voortvloeien uit het gebruik van haar Diensten. 

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN 

 

NoToken en/of desgevallend de aangesloten handelaar zijn de exclusieve rechthebbenden of rechtverkrijgenden van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Diensten. De eindgebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Diensten bestaan, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere, zonder daartoe beperkt te zijn, het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de foto’s, de grafieken, de muziek, de kleurencombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Diensten. De eindgebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal dat beschikbaar is via de Diensten te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. 

 

5. PERSOONSGEGEVENS 

 

Alle persoonlijke gegevens die verwerkt worden bij het gebruik van onze Diensten worden met de nodige zorg en als een goede huisvader behandeld. Meer info over ons privacybeleid vind je op https://www.notokenapp.com/privacy. 

 

 

6. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE 

 

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven te Turnhout zullen bevoegd zijn in geval van een geschil, doch indien de eindgebruiker een consument is, is de eindgebruiker steeds gerechtigd een procedure aanhangig te maken bij de rechtbanken en hoven van zijn woonplaats. 

Een buitengerechtelijke geschillenoplossing voor eindgebruikers die consumenten zijn, is mogelijk via de Consumentenombudsdienst. Deze instantie zal de vraag of klacht zelf behandelen, dan wel doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde ombudsdienst. De eindgebruiker-consument kan deze dienst bereiken via volgende coördinaten en op de aangehaalde website alle informatie omtrent buitengerechtelijke geschillenoplossing raadplegen: 

 

CONSUMENTENOMBUDSDIENST 

North Gate II 

Koning Albert II-laan 8 Bus 1 

1000 Brussel 

Tel : 02 702 52 00 

Fax : 02 808 71 20 

E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be 

Website: www.consumentenombudsdienst.be/nl 

Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. 

 

7. CONTACT 

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn welkom en dienen te worden gericht aan NoToken VOF, Hoekstraat 49, 2470 Retie, België. Per e-mail zijn wij bereikbaar via info@notokenapp.com. 

Notoken VOF

Hoekstraat 49
2470 Retie

BE 0766.794.304

Organisatorzone